Sacrifice

Alan Davie, ‘Sacrifice’, oil on board, 1956. Photo: Alan Davie. Courtesy: Tate.