Nahoko Kojima

Nahoko Kojima, ‘Byaku’ 2013. Image courtesy of the artist