Bouchra Khalili in New York, NY. Photo: Dustin Aksland