Bouchra Khalili. The Tempest Society. Digital film, 2017. Courtesy: the artist and Artes Mundi