Soho (dur 58.35 mins)

Paul Gray, ‘Soho (dur 58.35 mins)’, Durst Lamda digital print, 30x125cm.