Fiona Masterton

Fiona Masterton (artist) Claire Ingrams (author), ‘Fiona Masterton’. Cover illustration for Claire Ingrams Trilogy