Glistening, dog, daylight (1987)

Emma Bennett, ‘Glistening, dog, daylight (1987)’. Photo: Nathan Walker.