Arseniy Neskhodimov, Self-Portrait with Christmas Trees. Credit: Arseniy Neskhod