Floppy Past

Katcha Bilek, ‘Floppy Past’. Obsolete floppy disks
205cm x 205cm


0 Comments