Joshua Sofaer

Joshua Sofaer, ‘Joshua Sofaer’.
Photo: Sarah Ainsley.