stiffened cotton shirt collar

Elena Thomas, ‘stiffened cotton shirt collar’.


0 Comments