Said Bo.

Elena Thomas, ‘Said Bo.’, Textile scraps.