Señor Celestino on the Edge of Heaven

Katri Walker, ‘Senor Celestino on the Edge of Heaven’, Video Installation, 2008. Photo: Katri Walker. Courtesy: Katri Walker.