Painted birdhouse

Mike Flaxman, Katherine Gullo, ‘Painted birdhouse’, Photo April 2014.

Mike’s birdhouse, painted by Kathy… gorgeous!