Bouchra Khalili, Twenty-Two Hours, 2018, Still. Courtesy: the artist